දිගුව(extension) කලමණාකරැ

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are controlled by settings in the Expert Configuration. By default, installation and removal are enabled.


To access this command...

Choose Tools - Extensions.


පහත සදහන් ඒවා LibreOffice දිගුවට උදාහරණ ෙව.

 1. UNO සංරචක(මෲදුකාංග සම්පාදන ඒකක.)

 2. දත්ත ආකෲති(නිෙයාග ෙමනුව සදහා)

 3. LibreOffice මුලික පුස්තකාල.

 4. LibreOffice සංවාද පුස්තකාල.

 5. දිගුව(extension) ෙල්ඛන(*.oxt ෙල්ඛන වල එකක් හෝ ඊට වැඩි ඉහත ලැයිස්තු වර්ගෙය් දිගු(extension) අන්තර්ගත ේව් )

දිගුව(extension) විෂයපථය

සියලුම භාවිතා කරන්නන් හෝ තමන් සදහා පමණක් දිගුව(extension) ස්තාපනය කිරිමට හකියාව, භාවිතා කරන්නන් සමග පරිපලකයන් හෝ මුලික වරප්‍රසාද ලබන්නන් සදහා පමණක් හැකියාව ඇත.වරප්‍රසාද නොමති සාමාන්‍ය භාවිතා කරන්නන් සදහා ස්තාපනය ,ඉවත්කිරිම,ෙව්නස් කිරිම ඔව්න්ගෙ භවිතයට පමණි.

 1. A user with root or administrator privileges can install an extension as a shared extension that is available to all users. After selecting an extension, a dialog opens and asks whether to install for the current user or all users.

 2. මුලික වරප්‍රසාද නොමැති භාවිතා කරන්නන් සදහා දිගුව(extension) ස්තාපනය කිරිම ඔව්න්ගේ භාවිතයට පමණි.මෙය සදහා භාවිතා කරන්නන්ෙග දිගුව(extension) යැයි කියනු ලැේබ.

දිගුව(extension) ස්තාපනය කිරිම සදහා

දිගුව(extension) තිබෙනි ෙලඛ්නය ඇත්තේ දිගුවextension .oxt ලෙසය.

You can find a collection of extensions on the Web. Click the "Get more extensions online" link in the Extension Manager to open your Web browser and see the https://extensions.libreoffice.org/ page.

භාවිතා කරන්නන්ගේ දිගුව(extension) ස්තාපනය කිරිමට

පහත සදහන් කුමක් හො කරන්න.

 1. Double-click the .oxt file in your system's file browser.

 2. On a web page, click a hyperlink to an *.oxt file (if your web browser can be configured to start the Extension Manager for this file type).

 3. Choose Tools - Extensions and click Add.

To install a shared extension in text mode (for system administrators)

 1. As an administrator, open a terminal or command shell.

 2. Change to the program folder in your installation.

 3. Enter the following command, using the path and file name of your extension:

  unopkg add --shared path_filename.oxt

Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog.

තනි මාර්ගය

Click Add to add an extension.

A file dialog opens where you can select the extension that you want to add. To copy and to register the selected extension, click Open.

An extension can show a license dialog. Read the license. Click the Scroll Down button to scroll down if necessary. Click Accept to continue the installation of the extension.

ඉවත් කරන්න

Select the extension that you want to remove, and then click Remove.

Enable

Select the extension that you want to enable, and then click Enable.

Disable

Select the extension that you want to disable, and then click Disable.

යාවත් කාලීන කිරීම

Click to check for online updates of all installed extensions. To check for updates of the selected extension only, choose the Update command from the context menu. The check for availability of updates starts immediately. You will see the Extension Update dialog.

විකල්ප

Select an installed extension, then click to open the Options dialog for the extension.

Display Extensions

You can filter the list of displayed extensions by their scope.

Bundled with LibreOffice

Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here.

Installed for all users

Filter extensions available for all users of this computer. These can be updated or removed only with administrator or root privileges.

Installed for current user

Filter extensions only available for the currently logged in user.

Some additional commands can appear in the context menu of an extension in the Extension Manager window, depending on the selected extension. You can choose to show the license text again. You can choose to exclude the extension from checking for updates or to include an excluded extension.

Please support us!