මගපෙන්වීම්

මගපෙන්වීම් සඳහා සංදර්ශණය කිරීම් විකල්ප විශේෂණය කිරීම.

To access this command...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Lines

පිටුවක් මත වස්තූන් එකේල් කිරීමේ මගපෙන්වීම් සංදර්ශණය කිරීම හෝ සැඟවීම

Snap to Snap Lines

වස්තූන් සිරස් හා තිරස් නියමු වලට ස්වයංර්‍කීයව එකෙල්් කිරීම. මෙම පහසුකම අභිබවා යාමට ඔබාගෙන සිටින්න

Snap Lines to Front

කදාවේ හෝ පිටුවේ අැති වස්තූන්ගේ ඉදිරි නියමු සංදර්ශණය කිරීම්‍.

Please support us!