මගපෙන්වීම්

Sets the display properties of a grid.

To access this command...

Choose View - Grid and Helplines.


සංදර්ශණය කිරීමේ මග පෙන්වීම්

පිටුවක් මත වස්තූන් එකේල් කිරීමේ මගපෙන්වීම් සංදර්ශණය කිරීම හෝ සැඟවීම

මගපෙන්වීමට ගාවන්න

වස්තූන් සිරස් හා තිරස් නියමු වලට ස්වයංර්‍කීයව එකෙල්් කිරීම. මෙම පහසුකම අභිබවා යාමට ඔබාගෙන සිටින්න

ඉදිරියේ නියමු

කදාවේ හෝ පිටුවේ අැති වස්තූන්ගේ ඉදිරි නියමු සංදර්ශණය කිරීම්‍.

Set the grid color on - LibreOffice - Application Colors.

Please support us!