ලේඛන ලැයිස්තුව

දැනට විවෘත ලේඛන ලැයිස්තු ගත කරන්න.අදාළ ලේඛනයට මාරු වීමට ලෙඛනයේ නම භාවිතා කරන්න.

To access this command...

Choose Window - List of open documents.


Please support us!