පටිගත කරන්න

Assigns or edits the shortcut keys for LibreOffice commands, or LibreOffice Basic macros.

To access this command...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Avoid assigning shortcut keys that are currently used by your operating system.


කෙටිමග යතුරු

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

ශ්‍රිත

ශ්‍රිත වර්ග ලෑයිස්තුගත කරන්න හා LibreOffice කෙටිමග යතුරු නියමකලහෑක

ප්‍රවර්ගය

තිබෙන ශ්‍රිත වර්ගයන් ලෑයිස්තුගත කරන්න. විලාසයන් නියම කිරීම සඳහා, විවෘත කරන්න "විලාසයන් " .

ශ්‍රිත

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

යතුරු

ප්‍රදර්ශනය කරන්න කෙටිමග යතුරු තෝරාගත් ශ්‍රිත සදහා පවරන ලද .

LibreOffice

Displays shortcut keys that are common to all LibreOffice applications.

Displays shortcut keys for the current LibreOffice application.

Assign

නියම කරන්න තොරගන්නලද යතුරු එකතුව කෙටිමග යතුරු ලයිස්තුගත කරන්න තෝරාගත් විධාන ශ්‍රිතය ලයිස්තුව .

Delete

තොරගත් අංගය හෝ අංග මකන්න, ස්ඊර කිරීමකින් තොරව .

ප්‍රවේශනය කරන්න

ප්‍රථමයෙන් සුරකින ලද කෙටිමග යතුරු ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න .

සුරකින්න

වර්තමාන කෙටිමග යතුරු වින්‍යාසය සුරකින්න , පසුව ඔබට ලබාගත හැක .

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!