පුස්තකාල ඈදීම

Locate the LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

ගොනු නාමය:

Enter a name or the path to the library that you want to append. You can also select a library from the list.

විකල්ප

යොමුවක් ලෙස ඇතුල් කරන්න (කියවීමට පමණයි)

තේරූ පුස්තකාලය කියවීම්ට පමණක් ගොනුවක් ලෙස එක් කරයි. ඔබ LibreOffice ආරම්භ කරන සෑමවිටම පුස්තකාලය නැවත ප්‍රවේශ කරයි.

දැනට පවතින පුස්තකාල ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න

වත්මන පුස්තකාල සමඟ එකම නම ඇති පුස්තකාලයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.

Please support us!