නියෝග එකලස් සෑකසීම

නියෝග එකලස් සෑකසීම සහ ස්ක්‍රිප්ට් සකස් කිරීම සඳහා සංවාදවලට සබැදින් සමන්විත උප මෙනුවක් විවෘත වේ.

LibreOffice මූලික

LibreOffice මූලික නියෝග එකලස් සෑකසීම සඳහා සංවාද විවෘත වේ. LibreOffice .

ජාවාස්ක්‍රිප්ට්

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සඳහා නියෝග එකලස් සෑකසීමට සංවාද විවෘත වේ.

Assigning Scripts in LibreOffice

බීන්ෂෙල්

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සඳහා නියෝග එකලස් සෑකසීමට සංවාද විවෘත වේ.

Assigning Scripts in LibreOffice

Please support us!