නියෝග එකලස් සෑකසීම

නියෝග එකලස් සෑකසීම සහ ස්ක්‍රිප්ට් සකස් කිරීම සඳහා සංවාදවලට සබැදින් සමන්විත උප මෙනුවක් විවෘත වේ.

LibreOffice මූලික

LibreOffice මූලික නියෝග එකලස් සෑකසීම සඳහා සංවාද විවෘත වේ. LibreOffice .

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Please support us!