පටිගත කරන්න නියෝග ඵකතුව

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

To access this command...

Choose Tools - Macros - Record Macro.


නවත්වන්න පටිගත කිරිම

නවත්වන්නවා පටිගත කිරිම නියෝග ඵකතුවක.

Please support us!