මෙනුව

ඩන් ඔබ කරන්න පටිගත කිරීම සහ සංස්කරණය කරනය කිරීම විශල ලෙස.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Tools - Macros.


පටිගත කරන්න නියෝග ඵකතුව

Records a new macro.

Run Macro

Selects the Basic macro to run. Locate the macro by selecting the container, library, module and macro name.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

නියෝග එකලස් සෑකසීම

නියෝග එකලස් සෑකසීම සහ ස්ක්‍රිප්ට් සකස් කිරීම සඳහා සංවාදවලට සබැදින් සමන්විත උප මෙනුවක් විවෘත වේ.

Digital Signature

ඔබගෙ මක්‍රො වලින් අන්කිත අත්සන එක් කිරිමට සහ ඉවත් කිරිමට. ඔබට පූලුවන් පවිචි කරන්න සන්වාඩය සන්වඩය දර්ශනය කිරිමට.

Organize Dialogs

Macro Organizer පිටුවෙ තියන Dialogs tab එක විවුර්ත කරන්න

Please support us!