මෙනුව

ඩන් ඔබ කරන්න පටිගත කිරීම සහ සංස්කරණය කරනය කිරීම විශල ලෙස.

පටිගත කරන්න නියෝග ඵකතුව

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

නියෝග එකලස් සෑකසීම

නියෝග එකලස් සෑකසීම සහ ස්ක්‍රිප්ට් සකස් කිරීම සඳහා සංවාදවලට සබැදින් සමන්විත උප මෙනුවක් විවෘත වේ.

Digital Signature

ඔබගෙ මක්‍රො වලින් අන්කිත අත්සන එක් කිරිමට සහ ඉවත් කිරිමට. ඔබට පූලුවන් පවිචි කරන්න සන්වාඩය සන්වඩය දර්ශනය කිරිමට.

Organize Dialogs

Macro Organizer පිටුවෙ තියන Dialogs tab එක විවුර්ත කරන්න

XML ෙපරහන් සැකසුම්

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Please support us!