යස ලේබලය

ඔබ අඩුම වශයෙන් එක් යස ලේබලයක් ස්ථාපිත කර ඈත්නම්,යස ලේබල පිටුව දැක ගත හැක.

To access this command...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Smart Tags tab.


Using Smart Tags

ලේබල පෙළ යස ලේබල සමග

යස ලේබල ඈගයීම සර්‍කීය කිරීම සහ ඔබගේ පෙඝ ලිපිගොනුවෙහි පෙන්වීම.

දැනට ස්ථාපිත කර ඈති යස ලේබල

දැනට ස්ථාපිත කර ඈති යස ලේබල සංදර්ශණය කිරීම.යස ලේබල වින්‍යාස කිරීමට,යස ලේබලයේ නම තෝරන්න,පසුව වත්කමී ක්ලික් කරන්න. සියලු යස ලේබල වින්‍යාසගත කළ නොහැක.

ගුණාංග

යස ලේබල වින්‍යාසගත කිරීමට,යස ලේබලයේ නම තෝරන්න. පසුව වත්කමී ක්ලික් කරන්න. සියලු යස ලේබල වින්‍යාසගත කළ නොහැක.

Please support us!