ස්වයංක්‍රියව නිවැරදි ෙවන ප්‍රකරන ෙමනුව.

To access this menu, right-click a misspelled word in your document. To view the misspelled words in your document, choose Tools - Automatic Spell Checking.

ආෙද්ශක ෙයා්ජනා

විශෙශනය කර ඇති වචනය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අදල වචනය මත ක්ලික් කරන්න. ස්ථිර ප්‍රතිස්ථාපනකය ස්වයංක්‍රීය නිවැරදි කිරීමෙ උප මෙනුව භාවිතා කරන්න.

Spelling

Opens the Spelling dialog.

තනි මාර්ගය

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

සියල්ල නොසලකා හරිනවා

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

ස්වයනංක්‍රියව නිවැරටදි වෙන.

To always replace the highlighted word, click a word in the list. The word pair is stored in the replacement table under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace.

Word is <name of language>

Changes the language settings for the highlighted word, if the word is found in another dictionary.

Paragraph is <name of language>

Changes the language setting for the paragraph that contains the highlighted word, if the word is found in another dictionary.

Please support us!