වර්ණ

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

To access this command...


තිරස්ව

Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents.

පෙරනිම්ය

Aligns numbers to the right, and text to the left.

Note Icon

If the Default option is selected, numbers will be aligned to the right and text will be left-justified.


වම

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.

Icon on the Formatting Bar:

Icon Align Left

වමට පෙළගස්වන්න

නිවැරදි

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.

Icon on the Formatting Bar:

Icon Align Right

දකුණට පෙළ ගස්වන්න

මෑද

කොටුවෙ අඩංගු අන්තරගතය සිරස්ව මධ්‍යගත කරයි.

Icon on the Formatting Bar:

Icon Centered

Justified

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.

Icon on the Formatting Bar:

Icon Justified

Justified

Filled

Repeats the cell contents (number and text) until the visible area of the cell is filled. This feature does not work on text that contains line breaks.

බෙදාහැරීම

Aligns contents evenly across the whole cell. Unlike Justified, it justifies the very last line of text, too.

එබුම

Indents from the left edge of the cell by the amount that you enter.

සිරස්

Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents.

පෙරනිම්ය

Aligns the cell contents to the bottom of the cell.

ඉහළ

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.

Icon on the Formatting Bar:

පහල

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ යටි කෙළවරට පෙළගස්වයි.

Icon on the Formatting Bar:

Icon Align Bottom

Align Bottom

මැද

කොටුවෙ අඩංගු අන්තරගතය සිරස්ව මධ්‍යගත කරයි.

Icon on the Formatting Bar:

Icon Align Center Vertically

Align Center Vertically

Justified

Aligns the contents of the cell to the top and to the bottom cell borders.

බෙදාහැරීම

Same as Justified, unless the text orientation is vertical. Then it behaves similarly, than horizontal Distributed setting, i.e. the very last line is justified, too.

දිශානතිය

කොටුවෙ අන්තර්ගතයෙහි පෙළ සංවිධානය සකසයි.

Click in the dial to set the text orientation.

වියැයීමේ අංශකය(ප්‍රමාණය)

Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s).

නිර්දේශන කෙළවර

Specify the cell edge from which to write the rotated text.

  1. ඉහළ කොටු දාරයේ සිට පෙළ දිගුව: භ්‍රමණය කරන ලද පෙළ ඉහල කොටු දාරයේ සිට පිටතට ලියයි.

  2. ඉහළ කොටු දාරයේ සිට පෙළ දිගුව: භ්‍රමණය කරන ලද පෙළ ඉහල කොටු දාරයේ සිට පිටතට ලියයි.

  3. කොටුව තුල පෙල දිගුව: භ්‍රමණය කල පෙළ කොටුව තුල පමණක් ලියයි.

සිරස්ව ගොනු කළ

පෙළ සිරස්ව පෙළගස්වයි.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

ආසියානු පිරිසෙලසුම් ප්‍රකරය(මෝඩ්)

This checkbox is only available if Asian language support is enabled and the text direction is set to vertical. Aligns Asian characters one below the other in the selected cell(s). If the cell contains more than one line of text, the lines are converted to text columns that are arranged from right to left. Western characters in the converted text are rotated 90 degrees to the right. Asian characters are not rotated.

ගුණාංග

කොටුවක් පෙළ ගලා යාම නිශ්ච්ය කරන්න.

ස්වයංක්‍රය පෙළ එතීම

Wraps text onto another line at the cell border. The number of lines depends on the width of the cell. To enter a manual line break, press +Enter in the cell.

Inserting Line Breaks in Cells

Hyphenation active

Enables word hyphenation for text wrapping to the next line.

Shrink to fit cell size

Reduces the apparent size of the font so that the contents of the cell fit into the current cell width. You cannot apply this command to a cell that contains line breaks.

Please support us!