තීරැෙවහි පළල

වත්මන් තීරැෙවහි ෙහා් ෙතා්රාගත්් තීරැ වල පළෙලහි ෙවනස් කිරීම්

To access this command...

Choose Format - Columns - Width.

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Width.


ෙබදුම තීරැ ශීර්ෂය අසලට ඇදීෙමනුත් ඔබට තීරැෙවහි පළල ෙවනස් කළ හැක.

පළල

ඔබට භාවිතා කිරීමට අවශ්ය තීරැ පළල ඇතුලත් කරන්න.

වත්මන් ෙෆාන්ටය පදනම් කරෙගන තීරැෙවහි පළල ස්වයංක්‍රියව ෙවනස් ගැළපීමට.

Please support us!