පසුපසට

තෝරාගන්න ලද වස්තූන් පසුපස පෙළට move කරන්න .

To access this command...

From the menu bar:

Choose Format - Arrange - To Background.

From toolbars:

Icon To Background

පසුපසට


Please support us!