පෙරබිමට

තෝරා ගත් වස්තුව පෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Format - Arrange - To Foreground.

From toolbars:

Icon To Foreground

පෙරබිමට


Please support us!