ඉදිරියට ගෙනඑන්න

තෝරාගත් වස්තුව එක මට්ටමකින් ඉහළට ගෙනඑන්න, එම නිසා එය අවස්ථා තැන්පතුවේ අනුපිළිවෙල ඉහළට ආසන්නයේ ඈත.

To access this command...

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

ඉදිරියට ගෙනඑන්න


Please support us!