රේඛාව

Changes the stacking order of the selected object(s).

To access this command...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

පෙළ ගැසීම


Layer for text and graphics

Each object that you place in your document is successively stacked on the preceding object. Use the arrange commands to change the stacking order of objects in your document. You cannot change the stacking order of text.

ඉර

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

ඉදිරියට ගෙනඑන්න

තෝරාගත් වස්තුව එක මට්ටමකින් ඉහළට ගෙනඑන්න, එම නිසා එය අවස්ථා තැන්පතුවේ අනුපිළිවෙල ඉහළට ආසන්නයේ ඈත.

ඉදිරියට ගෙනඑන්න

තෝරාගත් වස්තුව එක මට්ටමකින් ඉහළට ගෙනඑන්න, එම නිසා එය අවස්ථා තැන්පතුවේ අනුපිළිවෙල ඉහළට ආසන්නයේ ඈත.

ඉර

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

පෙරබිමට

තෝරා ගත් වස්තුව පෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න.

පසුපසට

තෝරාගන්න ලද වස්තූන් පසුපස පෙළට move කරන්න .

Please support us!