අඳුරැ කිරීම

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

To access this command...

Choose Format - Area - Transparency tab (drawing documents).

Choose Format - Object and Shape - Area - Transparency tab (presentation documents).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Z Axis) - Transparency tab (chart documents)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Transparency tab.


Transparency mode

Specify the type of transparency that you want to apply.

No transparency

Turns off color transparency. This is the default setting.

පාරදෘශ්‍යතාව

Turns on color transparency. Select this option, and then enter a number in the box, where 0% is fully opaque and 100% is fully transparent.

Transparency spin button

Adjusts the transparency of the current fill color. Enter a number between 0% (opaque) and 100% (transparent).

අනුක්‍රමනය

Applies a transparency gradient to the current fill color. Select this option, and then set the gradient properties.

වර්ගය

Select the type of transparency gradient that you want to apply.

මධයම Y

අනුක‍්රමනය සදහා සිරස් offset එක ඈතුලත් කරන්න.

මධයම Y

අනුක‍්රමනය සදහා සිරස් offset එක ඈතුලත් කරන්න.

කෝණය

අනුක‍්රමනය සදහා සිරස් offset එක ඈතුලත් කරන්න.

දාරය

ඔබට අනුක‍්රමණ​​ෙයහී විනිවිද ෙපෙනන ෙපෙදස සදහා ​අවශය ප්‍රමාණය ඈතුලත් කරන්න. ෙපරනිම් අගය 0% ෙවී.

ආරම්භක අගය.

0% සම්පුර්ණ පාරාන්ධ හා 100% සම්පුර්ණ පාරදෘශ්‍ය විට අනුක‍්රමණ​​ෙයහී ආරම්භක අගය සදහා පාරදෘශයතා අගය ඈතුලත් කරන්න.

අවසාන අගය

0% සම්පුර්ණ පාරාන්ධ හා 100% සම්පුර්ණ පාරදෘශ්‍ය විට අනුක‍්රමණ​​ෙයහී අවසාන අගය සදහා පාරදෘශයතා අගය ඈතුලත් කරන්න.

පුර්වදර්ශනය

ඔබ ෙතා්රාගත් වස්තුෙවහි වර්ණ පිරවුම සදහා පාරදෘශයතා බලපෑම ෙයදිමට ෙපර ඔෙබ් ෙවනස්කම් නිරික්ශනය කිරිමට පුර්වදර්ශනය භාවිතා කරන්න

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!