ජායාව

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

To access this command...

Choose Format - Area - Shadow tab.


ගුණාංග

ඔබට යෙදවීමට අවශය ජායාවේ ගුණංග සෑකසුම් කරන්න .

සෙවණැල්ල භාවිත කරන්න

Adds a shadow to the selected drawing object.

ස්ථානය

Click where you want to cast the shadow.

දුර

Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.

වර්ණය

Select a color for the shadow.

පාරදෘශ්‍යතාව

Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow.

Preview Field

Displays a preview of the current selection.

ජායාව

සෙවනෑල්ලක් එකතු කරන්න තොරගන්නලද වස්තුන්ට. මේවනවිටත් සෙවනල්ලක් තිබේ නම් ,සෙවනල්ල ඉවත්වේ. වස්තුවක් තොරා නෑති අවස්තාවෙ මෙම නිරූපකය ක්ලික් කරන්න එවිට දෙවන වාස්තුවට සෙවනල්ල එකතුවේ .

Icon Add Shadow

ජායාව

Please support us!