ඉර

තෝරාගත් ඉරේ හැඩකරණයේ විකල්ප සකසන්න හෝ ඔබට අඳින්නට අවශ්‍ය ඉරේ. සහ ඔබට පුළුවන් ඉරකට ඊහිසක් එක් කරන්න, හෝ රෑ සටහනේ සංකේත වෙනස් කරන්න

To access this command...


ඉරේ ගුණයන්

මෝස්තර

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Line Style

වර්ණ

Select a color for the line.

Icon Line Color

Line Color

පළල

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Icon Line Width

Line Width

පාරදෘශ්‍යතාව

ඉරේ පාරදෘශ්‍යතාව ඇතුළත් කරන්න, 100% පාරදෘශ්‍යතාව සම්පුර්ණ පාරදෘශ්‍යතාවට අනුරූප වේ හා 0% පාරදෘශ්‍යතාව සම්පුර්ණ පාරාන්ධතාවට අනුරූප වේ.

නිරූපකය

ඹබේ රූ සටහනේ දත්ත කොටස් සංකේත සදහා විකල්ප සකසන්න.

තෝරන්න

ඔබට භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය ඹබේ රූ සටහනේ සංකේත මෝස්තර තෝරන්න. ඔබ තේරුවොත් Automatic, LibreOffice භාවිතා කරනවා පෙරනිමි සංකේත, තෝරාගත් රූ සටහන් වර්ග(ය) සදහා.

පළල

ඈතුළු කරන්න පළලක් සංකේත සදහා.

උස

ඈතුළු කරන්න උසක් සංකේත සදහා.

අනුපාත(ය) තබාගන්න

ඔබ ඈතුළු කරන විට අළුත් අගයන් උස හෝ පළල සදහා, තබාගන්න සංකේතයේ සමානුපාත.

ඊතලවල මෝස්තර

ඔබට පුළුවන් එක් කරන්න ඊහිස් ඵක පැත්තට හෝ දෙපැත්තටම තෝරාගත් ඉරේ. එක් කරන්නට වෙනත් ඊතල මෝස්තර ලැයිස්තුවට, තෝරන්න ඊතලය ඔබගේ ලේඛයේ, හා තෝරන්න Arrow Styles මේ සංවාද පට්ත්ත(tab).

මෝස්තර

ඔබට යෙදිමට අවශ්‍ය තෝරාගත් ඉරේ ඊහිස තෝරන්න.

පළල

ඈතුළු කරන්න ඊහිසේ පළල.

මෑද

ස්ථානගත කරන්න ඊහිස(ස්) මෑද, තෝරාගත් ඉරේ අගිස් වලට.

අගිස් සම්මුහුර්ත කරන්න

ඔබ වෙනස් පළල් ඈතුළු කල විට ඊහිස් සිටුවම් ස්වයංක්‍රයව යාවත්කාල වේ, තෝරන්න වෙනස් ඊහිස් මෝස්තර, හෝ මැදට කරන්න ඊහිස.

Corner and cap styles

Corner style

Select the shape to be used at the corners of the line. In case of a small angle between lines, a mitered shape is replaced with a beveled shape.

Cap style

Select the style of the line end caps. The caps are added to inner dashes as well.

Preview Field

Displays a preview of the current selection.

Please support us!