යටි ලකුණු

ෙතා්රාගත් ෙපෙළහි ෙෆාන්ටෙය් ප්‍රමාණය අඩු කර, පාද ෙර්ඛාවට පහලින් ඇති ෙපළ අවම කරන්න.

To access this command...

Open context menu - choose Style - Superscript.


Icon Superscript

උඩකුරු

Please support us!