රේඛාව

Use this command to quickly apply font styles to a text selection.

To access this command...

Open context menu - choose Style.


If you place the cursor in a word and do not make a selection, the font style is applied to the entire word. If the cursor is not inside a word, and no text is selected, then the font style is applied to the text that you type.

වර්ණ

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

ජායාව

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

රේඛාව

Underlines or removes underlining from the selected text.

කණ්ඩායම

Draws a line through the selected text, or if the cursor is in a word, the entire word.

ජායාව

Adds a shadow to the selected text, or if the cursor is in a word, to the entire word.

යටි ලකුණු

ෙතා්රාගත් ෙපෙළහි ෙෆාන්ටෙය් ප්‍රමාණය අඩු කර, පාද ෙර්ඛාවට පහලින් ඇති ෙපළ අවම කරන්න.

යටි ලකුණු

ෙතා්රාගත් ෙපෙළහි ෙෆාන්ටෙය් ප්‍රමාණය අඩු කර, පාද ෙර්ඛාවට පහලින් ඇති ෙපළ අවම කරන්න.

Please support us!