සිරස්ව

‍තෝරාගත් අකුරු පෙළෙහි විශාලත්වය අඩු කරයි.

To access this command...

In the context menu of a cell, choose Cell - Center


Please support us!