ස්ථාන ගත කිරීම;

Align Objects

තෝරාගත් වස්තු තවත් එකකට අනුව පෙළ ගස්සන්න.

note

තෝරාගත් වස්තුව, අක්ෂරයක් ලෙස ඈංකරය කර ඈත්නම් සමහරක් පෙළ ගෑසීමේ තෝරා ගෑනීම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නෑත.


To access this command...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.


note

සෑම වර්ගයකම වස්තු එකට ගත නොහෑක. මොඩියුලය සියල්ල ,සියලු පෙළ ගෑස්වවිම් සඳහා අනුගත නොවේ(Writer, Calc, Impress, Draw).


වමට පෙළගස්වන්න

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

පෙළ

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

පෙළ

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

වමට පෙළගස්වන්න

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

වමට පෙළගස්වන්න

තෝරාගත් වස්තුවල වම් කෙළවරවල් පෙළගස්වයි. Draw හෝ Impress සදහා තෝරාගෙන ඈත්තේ එක් වස්තුවක් නම්, එම වස්තුවේ වම් කෙළවර පිටුවේ වම් දාරයට පෙළගස්වයි.

Please support us!