කණ්ඩායම

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Crop.

Menu Format - Image - Properties - Crop tab.

From the context menu:

Choose Crop.

From the tabbed interface:

Choose Image - Crop.

On the Image menu of the Image tab, choose Crop.

From toolbars:

Icon Crop

Crop


Crop

Use this area to trim or scale the selected graphic, or to add white space around the graphic.

Keep scale

Maintains the original scale of the graphic when you crop, so that only the size of the graphic changes.

Keep image size

Maintains the original size of the graphic when you crop, so that only the scale of the graphic changes. To reduce the scale of the graphic, select this option and enter negative values in the cropping boxes. To increase the scale of the graphic, enter positive values in the cropping boxes.

වම

තොරාගත් විකල්පය සප්තකය (scale) තබාගැනිම නම්, චිත්‍රකයේ පහළ සිදුම් කිරිමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයේ පහළට සුදු අවකාශයක් එකතු කිරිමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න. තොරාගත් විකල්පය පින්තුරයේ ප්‍රමාණය තබාගැනීම නම් , චිත්‍රකයේ සිරස් සප්තකය වැඩි කිරීමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයේ සිරස් සප්තකය අඩු කිරීමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න.

නිවැරදි

තොරාගත් විකල්පය සප්තකය (scale) තබාගැනිම නම්, චිත්‍රකයෙ ඉහළ සිදුම් කිරිමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයෙ ඉහළට සුදු අවකාශයක් එකතු කිරිමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න. තොරාගත් විකල්පය පින්තුරයේ ප්‍රමාණය තබාගැනීම නම් , චිත්‍රකයෙ සිරස් සප්තකය වැඩි කිරීමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයෙ සිරස් සප්තකය අඩු කිරීමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න.

ඉහළ

තොරාගත් විකල්පය සප්තකය (scale) තබාගැනිම නම්, චිත්‍රකයෙ ඉහළ සිදුම් කිරිමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයෙ ඉහළට සුදු අවකාශයක් එකතු කිරිමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න. තොරාගත් විකල්පය පින්තුරයේ ප්‍රමාණය තබාගැනීම නම් , චිත්‍රකයෙ සිරස් සප්තකය වැඩි කිරීමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයෙ සිරස් සප්තකය අඩු කිරීමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න.

පහල

තොරාගත් විකල්පය සප්තකය (scale) තබාගැනිම නම්, චිත්‍රකයේ පහළ සිදුම් කිරිමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයේ පහළට සුදු අවකාශයක් එකතු කිරිමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න. තොරාගත් විකල්පය පින්තුරයේ ප්‍රමාණය තබාගැනීම නම් , චිත්‍රකයේ සිරස් සප්තකය වැඩි කිරීමට ධන සංඛ්‍යාවක්, හෝ චිත්‍රකයේ සිරස් සප්තකය අඩු කිරීමට ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් කරන්න.

සප්තකය

තෝරාගත් චිත්‍රකයේ සප්තකය වෙනස් කරන්න.

පළල

තෝරාගත් චිත්‍රකයේ පළල ප්‍රතිශතයක් ලෙස ඈතුලත් කරන්න.

උස

තෝරාගත් චිත්‍රකයේ උස ප්‍රතිශතයක් ලෙස ඇතුලත් කරන්න.Enter the height of the selected graphic as a percentage.

පින්තූරයේ ප්‍රමාණය

තෝරාගත් චිත්‍රකයේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න.

පළල

තෝරාගත් චිත්‍රකය සඳහා පළල ඇතුලත් කරන්න.

උස

තෝරාගත් චිත්‍රකය සඳහා පළල ඇතුලත් කරන්න.

Preview Field

Displays a preview of the current selection.

Original Size

Returns the selected graphic to its original size.

Please support us!