පටිගත කරන්න

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

ස්ථරය

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

පරිලෝකනය කරන්න

පරිලෝකනය කරන ලද අනුරූපයක් ඔබගේ ලේඛනයට ඇතුල ත් කරනවා..

Please support us!