අයැදුම

පින්තූරය පරිලොකනය කරන්න, ඉන්පසු ප්‍රතිඵල ලේඛයට ඈතූළු කරන්න. ස්කෑනරයෙ පරිලොකන සංවාදය නිපැයුම්කරු විසින් සපයා ඈත. සංවාදයේ වැඩිදුර විස්තර සදහා කරුණාකර ඔබේ ස්කෑනරයෙ ලේඛණ ගොනුව පරිශිලනය කරන්න.

To access this command...

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Please support us!