පරිලෝකනය කරන්න

පරිලෝකනය කරන ලද අනුරූපයක් ඔබගේ ලේඛනයට ඇතුල ත් කරනවා..

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

To access this command...

Choose Insert - Media - Scan.


සියල්ල තෝරන්න

ඔබට භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය පරිලෝකනනය තෝරන්න

මෙනුව

පින්තූරය පරිලොකනය කරන්න, ඉන්පසු ප්‍රතිඵල ලේඛයට ඈතූළු කරන්න. ස්කෑනරයෙ පරිලොකන සංවාදය නිපැයුම්කරු විසින් සපයා ඈත.

Please support us!