පින්තූරයේ වත්කම්

ඊළඟ විධානාවලිය වෙත යොමු වන්න

To access this command...

Choose File - Export, select a graphics file type. The dialog opens after you click Save.


When you export graphical elements to a file, you can select the file type. For most supported file types a dialog opens where you can setup export options.

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

The other file types show options dialogs where you can set the width and height of the exported image.

Depending on the file type, you can specify some more options. Press Shift+F1 and hover over the control to see an extended help text.

පළල

ඊළඟ විධානාවලිය වෙත යොමු වන්න

උස

ඊළඟ විධානාවලිය වෙත යොමු වන්න

Resolution

තෝරා ගත් මූලාශ්‍ර ලැයිස්තුෙවන් ඉවත් කරන්න.

More options

For JPEG files you can set the color depth and the quality.

For BMP files you can set the compression and the RLE encoding.

For PBM, PGM, and PPM files you can set the encoding.

For PNG files you can set the compression and the interlaced mode.

For GIF files you can set the transparency and the interlaced mode.

පින්තූරයේ පසුබිම් විනිවිදව සුරකින්නදැයි තෝරන්න.GIF පින්තූරයේ වස්තූන් පමණක් දර්ශණය වේ. විනිවිද වර්ණය තේරීමට Eyedropper ටූලය භාවිතා කරන්න

For EPS files you can set the preview, the color format, the compression, and the version.

See Import and Export Filter Information for more information about filters.

Please support us!