සංස්කරණය කරන්න

Draw ලේඛ වල සන්දර්ශන ගුණාංග නියම කරන්න.

සාමාන්‍ය

පිටුවේ සාමාන්‍ය පෙනුමට මාරු වන්න.

Master Slide

Switch to the master slide view.

Color/Grayscale

Shows slides in color, grayscale, or black and white.

Pane

Switches the Pane on and off.

වර්ණ

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

පේළි

Displays or hides rulers at the top and left or right edges of the workspace.

මගපෙන්වීම්

Sets the display properties of a grid.

මගපෙන්වීම්

මගපෙන්වීම් සඳහා සංදර්ශණය කිරීම් විකල්ප විශේෂණය කිරීම.

පේළි

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Zoom

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Please support us!