මෙම ක්‍රියාවලියට පිවිසීමට...

තෝරන්න විස්තරාත්මක සටහන් ලැයිස්තුව දර්ශනය කරන්න (Charts)

සැකැසුම් තීරුව මත, ඔබන්න

සංකේත

දත්ත පුවරුව

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

Choose හැඩතලය - පටුන - ස්ථානය tab (Charts)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Choose Format - Format Selection - Data Point/Data Series - Data Labels tab (for data series and data point) (Charts)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

සැකැසුම් තීරුව මත, ඔබන්න

සංකේතය

Horizontal Grids

සංකේතය

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Choose Format - Format Selection - Data Point dialog (Charts)

Choose Format - Format Selection - Data Series dialog (Charts)

Choose Format - Format Selection - Data Series - Options tab (Charts)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Format Selection - Title dialog (Charts)

Choose Format - Format Selection - Title dialog (Charts)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - Axes (Charts)

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis - Positioning tab (Charts)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - මාතෘකාව (Charts)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

සැකැසුම් තීරුව මත, ඔබන්න

සංකේතය

Edit Chart Type

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

සංකේතය

Horizontal Grids

සංකේතය

Show/Hide Axis Descriptions

සංකේතය

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!