මෙවලම්

පොදුවේ භාවිතා වන විධාන පරිශීලනයට මෙවලම් තීරුව භාවිතා කරන්න.

Insert

Click the arrow next to the icon to open the Insert toolbar, where you can add graphics and special characters to the current sheet.

Icon

ඇතුළු කරන්න

Insert Cells

Click the arrow next to the icon to open the Insert Cells toolbar, where you can insert cells, rows, and columns into the current sheet.

Icon Insert Cells

Insert Cells

පාලක

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

පෝරම පාලක

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

තේමාව තෝරන්න

Applies a formatting style to the selected cells.

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

AutoFilter

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

Icon

AutoFilter

සම්මත පෙරහන

ඔබට පෙරහන් විකල්ප නියමකරන්න ඉඩ ලබාදෙයි

නිරෑපකය

සම්මත පෙරහන

උසස් පෙරහන

Defines an advanced filter.

ආරම්භය

Opens a dialog where you can start a macro.මක්‍රො ආරම්භ පුලුවන් තන සන්වාඩය විවෘත කරන්න

යූරෝ පරිවර්තකය

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

අර්ථ දක්වන්න

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

පිටුව

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable.

කොටුව

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Icon

කන්ඩායම

කොටුව

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

Icon

Ungroup

Please support us!