මෙවලම්

The Image bar is displayed when you insert or select an image in a sheet.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

පෙරිම

වරණ ප්‍රකාරය

Lists view attributes for the selected graphic object. The embedded or linked graphic object in the current file will not be changed, only the view of the object.

Cell Styles

Graphics mode

Color

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

නිල්

Specifies the transparency in the graphic object. Values from 0% (fully opaque) to +100% (fully transparent) are possible.

සුරුවම

පාරදෘශ්‍යතාව

නිල්

Allows to crop the display of an inserted picture. Only the display gets cropped, the inserted picture is not changed. A picture must be selected to enable cropping.

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Drag any of the eight cropping handles to crop the picture.

නිරෑපකය

Crop

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

From toolbars:

Icon Anchor

Anchor

ඉර

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

ඉදිරියේ නියමු

ඉර

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Send to Back

පෙරබිමට

තෝරා ගත් වස්තුව පෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න.

Icon To Foreground

පෙරබිමට

පසුපසට

තෝරාගන්න ලද වස්තූන් පසුපස පෙළට move කරන්න .

Icon To Background

පසුපසට

එල්ලයට

Modifies the alignment of selected objects.

 නිරූපකය

එල්ලයට

Please support us!