ආකෘතිකරණ මෙවලම් කට්ටලය

The Formatting bar contains basic commands for applying manually formatting.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

නිල්

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

අයිකනය

Font Name

නිල්

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

වර්ණ

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Icon Bold

Bold

ජායාව

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Icon Italic

Italic

රේඛාව

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Underline

ෆොන්ට් වර්ණය

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

Font Color

මුද්‍රණය

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#linkstext not found).

Icon Align Left

වමට පෙළගස්වන්න

Align Center Horizontally

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#zentrierttext not found).

Icon Centered

රේඛා ඝනකම

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#rechtstext not found).

Icon Align Right

දකුණට පෙළ ගස්වන්න

මුද්‍රණය

D'oh! You found a bug (text/shared/01/05340300.xhp#blocktext not found).

Icon Justified

Justified

Number format: Currency

Applies the default currency format to the selected cells.

Currency Number Format Icon

Number Format: Currency

Number format: Percent

Applies the percentage format to the selected cells.

Icon Number Format: Percent

Number Format: Percent

Number format: General

Applies the default number format to the selected cells.

Icon General Number Format

Number Format: General

Number Format: Add Decimal Place

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon Add Decimal Place

Number Format: Add Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon Delete Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Decrease Indent

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Icon

ඈනවුම අඩුකිරීම

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

ඈනවුම අඩුකිරීම

නිල්

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

දාරය

පසුබිම් වර්ණය

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

පසුබිම් වර්ණය

මුද්‍රණය

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ ඉහළ කෙළවරට පෙළගස්වයි.

Icon Align Top

Align Top

Align Center Vertically

කොටුවෙ අඩංගු අන්තරගතය සිරස්ව මධ්‍යගත කරයි. කොටුවෙ අඩංගු අන්තරගතය සිරස්ව මධ්‍යගත කරයි.

Icon Align Center Vertically

Align Center Vertically

රේඛාවන්හි වර්ණය

කොටුවෙ අන්තර්ගතය කොටුවෙ යටි කෙළවරට පෙළගස්වයි.

Icon Align Bottom

Align Bottom

Number Format : Date

Applies the default date format to the selected cells.

Icon Number Format : Date

Number Format : Date

Number Format: Scientific

Applies the default scientific format to the selected cells.

Icon Number Format: Scientific

Number Format: Scientific

අමතර අයිකන

If CTL උදව් සබලයි. අමතර අයිකන දෙකක් දැකගත හැක.

වමේ සිට දකුණට

left to right icon

අකුරු ලියැවෙන්නේ වමේ සිට දකුණටයි

දකුණේ සිට වමට

right to left icon

The text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.

Please support us!