මෙවලම් තීරු

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

වගු තීරුව

The Standard bar is available in every LibreOffice application.

ආකෘතිකරණ මෙවලම් කට්ටලය

The Formatting bar contains basic commands for applying manually formatting.

මෙවලම්

පොදුවේ භාවිතා වන විධාන පරිශීලනයට මෙවලම් තීරුව භාවිතා කරන්න.

මෙවලම්

සූත්‍ර ඇතුලත් කිරීමට මෙම තීරුව භාවිතා කරන්න.

ආකෘති තීරැව

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

මෙවලම්

The Image bar is displayed when you insert or select an image in a sheet.

චිත්‍රණ වස්තු ගුණාංග තීරුව

ඔබ පතෙහි තෝරන ලද වස්තු සඳහා Drawing Object Properties තීරුව හැඩතල සැකසීම් සහ පෙළ ගැසුම් විධාන වලින් සමන්විත වේ.

ආකෘතිකරණ මෙවලම් කට්ටලය

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

තත්ත්ව තීරුව

තත්ත්ව තීරුව මගින් පවත්නා පත පිළිබඳ තොරතුරු දර්ශනය කරයි.

Insert

Click the arrow next to the icon to open the Insert toolbar, where you can add graphics and special characters to the current sheet.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!