මෙනු

පැතුරුම්පත් සඳහා පහත සඳහන් මෙනු විධාන භාවිතාකල හැක.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


ගොනුව

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

සංස්කරණය කරන්න

දැනට ලියමින් පවතින ලිපියේ අන්තර්ගතය සංස්කරණය කිරීමට අවශ්‍ය විධාන මෙම මෙනුව තුළ අඩංගු වේ

දර්ශනය කරන්න

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

ඇතුළු කරන්න

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

හැඩතලය

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

ආරම්භය

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

දත්ත

Use the Data menu commands to edit the data in the current sheet. You can define ranges, sort and filter the data, calculate results, outline data, and create a pivot table.

මෙවලම්

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

කවුළුව

ලේඛණ කවුළු සැකසීම් හා දර්ශණය කිරීම සදහා අදාල වන විධානයන් අන්තර්ගත වේ.

කණ්ඩායම

The Help menu allows you to start and control the LibreOffice Help system.

Please support us!