පිටුව

A pivot table provides a summary of large amounts of data. You can then rearrange the pivot table to view different summaries of the data.

To access this command...

Choose Data - Pivot Table.


D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/datapilot.xhp#datapilot not found).

කොටුව

Opens a dialog where you can start a macro.මක්‍රො ආරම්භ පුලුවන් තන සන්වාඩය විවෘත කරන්න

කොටුව

දැනට පවතින වගුව මකා දමයි.

කොටුව

උසස් පෙරහන

Please support us!