කොටුව

Sets the column width and hides or shows selected columns.

To access this command...

Choose Format - Columns.


කොටුව

වත්මන් තීරැෙවහි ෙහා් ෙතා්රාගත්් තීරැ වල පළෙලහි ෙවනස් කිරීම්

Optimal Column Width

කොටුව

Hides selected rows or columns

කොටුව

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!