කොටුව

මුද්‍රිත පිටුවේ පෙරදසුනක් දර්ශනය කරයි නැතිනම් පෙරදසුන වසා දමයි.

To access this command...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

You can also press +Page Up and +Page Down keys to scroll through the pages.

Note Icon

ඔබ පෙර දසුනේ සිටිනා විට ලේඛනය සැකසීමට නොහැක.


Please support us!