සිද්ධි

This is a list of the functions and the statements that are not included in the other categories.

Beep Statement

පරිගණකයේ ස්පීකරය හරහා හඩක් වාදනය කරයි. හඩ පද්ධතිය මත රඳා පවතින අතර ඔබට එහි ශබ්ද ප්‍රමාණය හෝ තාරතාව විකරණය කිරීමට නොහැක.

Shell Function

Starts another application and defines the respective window style, if necessary.

Wait Statement

ඔබ මිලි තත්පර වලින් ලබා දුන් කාලය සඳහා ක්‍රමලේඛනය ක්‍රියාකරවීම අත් හිටුවයි.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් සපයනු ලබන පද්ධිති ටිකි ගණන ආපසු ලබා දෙයි. සමහර ක්‍රියාවලි වඩා යහපත් කිරීමට ඔබට මෙම ක්‍රියාව භාවිතා කල හැක.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

Returns the value of an environment variable as a string. Environment variables are dependent on the type of operating system that you have.

GetSolarVersion Function

වත්මන් LibreOffice අනුවාදයේ අභ්‍යන්තර අංක‍ය ආපසු ලබා දේ.

GetGuiType Function

චිත්‍රක පරීශීලක අතුරු මුහුණත සඳහා නියම කර ඇති සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ලබාදෙයි.

TwipsPerPixelX Function

Returns the number of twips that represent the width of a pixel.

TwipsPerPixelY Function

Returns the number of twips that represent the height of a pixel.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!