අනු ලකුණු වැල් දිග සංස්කරණය කරමින්

පහත ක්‍රියාව අනු ලකුණු වැල් දිග තීරණය කරයි සහ අනු ලකුණු වැල් සංසන්දනය කරයි.

InStr Function

Returns the position of a string within another string.

Len Function

Returns the number of characters in a string, or the number of bytes that are required to store a variable.

StrComp Function

අනු ලකුණු වැල් දෙකක් සසඳා, සැසඳීමේ ප්‍රතිඵලය නිරූපණය කරන නිඛිල අගයක් ලබාදෙයි.

Please support us!