අනු ලකුණු වැල් දිග සංස්කරණය කරමින්

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase Function

Converts all uppercase letters in a string to lowercase.

Left Function

Returns the number of leftmost characters that you specify of a string expression.

LSet Statement

Aligns a string to the left of a string variable, or copies a variable of a user-defined type to another variable of a different user-defined type.

LTrim Function

Removes all leading spaces at the start of a string expression.

Mid Function, Mid Statement

Returns the specified portion of a string expression (Mid function), or replaces the portion of a string expression with another string (Mid statement).

Replace Function

Replaces some string by another.

Right Function

Returns the rightmost "n" characters of a string expression.

RSet Statement

Right-aligns a string within a string variable, or copies a user-defined variable type into another.

RTrim Function

අනලකුණු වැල් ප්‍රකාශනයක අවසානයට ඇති හිස් තැන් මකා දමයි.

Trim Function

Removes all leading and trailing spaces from a string expression.

UCase Function

Converts lowercase characters in a string to uppercase.

Split Function

Returns an array of substrings from a string expression.

Join Function

තන්තු අරාවක ඇති උපතන්තු සමූහයකින් තන්තුවක් ප්‍රත්‍යාගමනය කරයි.

ConvertToURL Function

ගොනු නාමයක් URL එකකට පරිවර්තනය කරයි.

ConvertFromURL Function

Converts a file URL to a system file name.

Please support us!