මූලිකාංග

The following statements and functions are for working with variables. You can use these functions to declare or define variables, convert variables from one type to another, or determine the variable type.

CCur Function

Converts a string expression or numeric expression to a currency expression. The locale settings are used for decimal separators and currency symbols.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

ඕනෑම තන්තුමය හෝ සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක් දින අගයකට හරවයි.

CDec Function

Converts a string expression or numeric expression to a decimal expression.

CDbl Function

Converts any numerical expression or string expression to a double type.

CInt Function

ඕනැම සංඛ්‍යාත්මක හෝ අනු ලකුණු වැල් ප්‍රකාශනයක් නිඛිලයකට හරවයි.

CLng Function

ඕනැම සංඛ්‍යාත්මක හෝ අනු ලකුණු වැල් ප්‍රකාශනයක් නිඛිලයකට හරවයි.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

ඔනැම සංඛ්‍යාත්මක හො අනු ලකුණු වැල් සහිත ප්‍රකාශනයක් Single දත්ත වර්ගයට හරවයි.

CStr Function

Converts any numeric expression to a string expression.

CVar Function

Converts a string expression or numeric expression to a variant expression.

CVErr Function

Converts a string expression or numeric expression to a variant expression of the sub type "Error".

DefBool Statement

වර්ගය දක්වන අනුලකුණක් හෝ මූල පදයක් දක්වා නොමැති අවස්ථාවක, DefSng ප්‍රකාශය විසින් විචල්‍යයේ ඇති අනුලකුණු පෙළ අනුව එහි වර්ගය නීර්ණය කරනු ලබයි.

DefCur Statement

ආකාරය ප්‍රකාශ කිරීමේ අනුලකුණක් හෝ සෙවුම් පදයක් විශේෂණය කර නැත්නම්, DefCur ප්‍රකාශනය අකුරු පරාසයට අනුව පෙරනිමි විචල්‍යය ආකාරය පිහිටුවයි.

DefDate Statement

වර්ගය දක්වන අනුලකුණක් හෝ මූල පදයක් දක්වා නොමැති අවස්ථාවක, DefSng ප්‍රකාශය විසින් විචල්‍යයේ ඇති අනුලකුණු පෙළ අනුව එහි වර්ගය නීර්ණය කරනු ලබයි.

DefDbl Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefErr Statement

ආකාරය ප්‍රකාශ කිරීමේ අනුලකුණක් හෝ සෙවුම් පදයක් විශේෂණය කර නැත්නම්, DefCur ප්‍රකාශනය අකුරු පරාසයට අනුව පෙරනිමි විචල්‍යය ආකාරය පිහිටුවයි.

DefInt Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefLng Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefObj Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefSng Statement

වර්ගය දක්වන අනුලකුණක් හෝ මූල පදයක් දක්වා නොමැති අවස්ථාවක, DefSng ප්‍රකාශය විසින් විචල්‍යයේ ඇති අනුලකුණු පෙළ අනුව එහි වර්ගය නීර්ණය කරනු ලබයි.

DefStr Statement

වර්ගය දක්වන අනුලකුණක් හෝ මූල පදයක් දක්වා නොමැති අවස්ථාවක, DefSng ප්‍රකාශය විසින් විචල්‍යයේ ඇති අනුලකුණු පෙළ අනුව එහි වර්ගය නීර්ණය කරනු ලබයි.

DefVar Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

විචල්‍යයක් අරාවක ඇති දත්ත ක්ෂේත්‍රයක්දැයි නීර්ණය කරයි.

IsDate Function

සංඛ්‍යාත්මක හෝ අනු ලකුණු වැල් ප්‍රකාශනයක් දින විචල්‍යයකට පරිවර්තනය කල හැකි දැයි පරීක්ෂා කරයි.

IsEmpty Function

Tests if a Variant variable contains the Empty value. The Empty value indicates that the variable is not initialized.

IsError Function

Tests if a variable contains an error value.

IsNull Function

Tests if a Variant contains the special Null value, indicating that the variable does not contain data.

IsNumeric Function

Tests if an expression is a number. If the expression is a number, the function returns True, otherwise the function returns False.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

Returns the lower boundary of an array.

UBound Function

Returns the upper boundary of an array.

Let Statement

Assigns a value to a variable.

Array Function

Returns the type Variant with a data field.

DimArray Function

Returns a Variant array.

Erase Statement

Erases the contents of array elements of fixed size arrays, and releases the memory used by arrays of variable size.

Option Base Statement

Defines the default lower boundary for arrays as 0 or 1.

Option Explicit Statement

වැඩසටහන් කේතයේ සෑම විචල්‍යයක්ම Dim ප්‍රකාශනයකින් නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කල යුතු බව විශේෂණය කරයි.

Public Statement

Dimensions a variable or an array at the module level (that is, not within a subroutine or function), so that the variable and the array are valid in all libraries and modules.

Global keyword

Dimensions a variable or an array at the global level (that is, not within a subroutine or function), so that the variable and the array are valid in all libraries and modules for the current session.

Static Statement

Declares a variable or an array at the procedure level within a subroutine or a function, so that the values of the variable or the array are retained after exiting the subroutine or function. Dim statement conventions are also valid.

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

වස්තුවක් ක්‍රියාකාලයේ දී වස්තු නාමය string වර්ගයේ පරාමිතියක් ලෙස ලබා දීමෙන් යොමු කිරීමේ අවස්ථාව ල‍බා දේ.

FindPropertyObject Function

වස්තු නාමය පෙළ පරාමිතයක් ලෙස භාවිතා කරමින් ධාවන කාලය තුලදීම වස්තුවට ඇමතීමට සලස්වයි.

Optional (in Function Statement)

විකල්ප ලෙස ශ්‍රීතය වෙත යවන පරාමිතීන් නිර්වචනයට ඉඩ ලබාදෙයි.

IsMissing Function

ශ්‍රිතයක් විකල්ප පරාමිතිය සහිතව අමතා ඇති දැයි පරීක්ෂා කරයි.

HasUnoInterfaces Function

Tests if a Basic Uno object supports certain Uno interfaces.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

Returns True if the given object is a Uno struct.

Please support us!