නිරපේක්ෂ අගයන්

ක්‍රියාව නිරපේක්ෂ අගයන් ආපසු ලබා දෙයි.

Abs Function

Returns the absolute value of a numeric expression.

Please support us!