සංඛ්‍යාත්මක ශ්‍රිත

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

Erl Function

Returns the line number where an error occurred during program execution.

Err Function

ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කාලය තුල ඇති වූ දෝෂය හදුනාගන්නා වූ දෝෂ කේතයක් ලබාදෙයි.

Error Function

දෙන ලද දෝෂ කේතයකට අනුරූප දෝෂ පණිවිඩය ආපසු ලබා දෙයි.

On Error GoTo ... Resume Statement

දෝෂයක් මතු වූ විට හෝ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වීම නැවත ආරම්භ කල විට දෝෂ හැසුරුම් ක්‍රම චර්යාව සක්‍රිය කරන්න.

Please support us!