පද්ධති දිනය සහ වේලාව

පහත ක්‍රියා හෝ ප්‍රකාශන පද්ධති දිනය සහ වේලාව පිහිටුවයි හෝ ආපසු ලබා දෙයි.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

පද්ධති දිනය හා වෙලාව Date අගයක් ලෙස ලබාදෙයි.

Time Function

This function returns the current system time as a string in the format "HH:MM:SS".

Timer Function

මධ්‍යම‍ රාත්‍රියේ සිට ගතවී ඇති තත්පර ගණන නිර්දේශ කරන අගයක් ලබාදෙයි.

Please support us!