Opening and Closing Files

Close Statement

Closes a specified file that was opened with the Open statement.

FreeFile Function

ගොනුවක් විවෘත කිරීම සඳහා ඊළඟට ගතහැකි ගොනුවේ අංකය ලබා දෙයි. මෙම ශ්‍රිතය විවෘතව පවතින ගොනුවක් දැනට භාවිතා නොකරන ගොනු අංකයක් යොදා ගොනුවක් විවෘත කිරීමට භාවිතා කරන්න.

Open Statement

දත්ත චැනලයක් විවෘත කරයි.

Reset Statement

සියලුම විවෘත ගොනු වසා දමා සියලුම බෆරයන් ගේ අඩංගු දේ දෘඪ ඩිස්කය වෙත ලියනු ලබයි.

Please support us!