ක්‍රියාමාර්ග අදියර

නියෝග එකලස ධාවනය කර ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ගය අවසානයේ දී නවතියි

මෙම විධානය බලන්න විධානය සමගින් යොදගෙන වැරදි සෙවීමට භාවිතා කළ හැක

අයිකනය

ක්‍රියාමාර්ග අදියර

Please support us!