තනි පියවර

මැක්‍රෝව ධාවනය කර එය ඊළඟ විධානයෙන් පසුව නවත්වයි.

මෙම විධානය බලන්න විධානය සමගින් යොදගෙන වැරදි සෙවීමට භාවිතා කළ හැක

අයිකනය

තනි පියවර

Please support us!