සම්පාදනය

මූලික නියෝග එකලස සම්පාදනය කරයි නියෝග එකලස වෙනස් කළ හොත් හෝ එය ක්‍රියාමර්ග අදියර කිහිපයකින් යුක්ත නම් එය සම්පාදනය කළ යුතුය

අයිකනය

සම්පාදනය

Please support us!